GARANCIJA KVALITETA – OPŠTI USLOVI

Unior Teos alati d.o.o. Beograd garantuje za kvalitet proizvoda iz svog prodajnog asortimana kao i da su svi proizvodi originalne robne marke.

Unior Teos alati odgovoran je za nesaobraznost robe ugovoru u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača (u roku od dve godine od datuma isporuke robe), koji se odnosi na fizička lica i maloprodaju, i u slučaju nesaobraznosti robe obezbediće servisiranje o svom trošku. Taj rok može biti duži ukoliko za određeni proizvod postoji posebna garancija. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Zakonska odgovornost Unior Teos alata ne postoji ako isporučena roba:

  • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  • po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe date od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati, potrošač je dužan da postupi  po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Unior Teos alati nisu u obavezi da izdaju garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Uslove odgovornosti za skrivene nedostatke prema kupcima koji su pravna lica ili fizička lica koja robu pribavljaju radi obavljanja komercijalne delatnosti i rokove za izjavljivanje reklamacija uređuje Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl.list SRJ”, br. 31/93, “Sl.list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 18/2020). Obratite pažnju prilikom kupovine da li je uređaj namenjen komercijalnoj upotrebi ili je isključivo predviđen za korišćenje u domaćinstvu.

Garancija važi uz originalni račun i garancijom su pokriveni nedostaci nastali u garantnom roku kao posledica greške u materijalu i/ili izradi.

Garantni rok počinje da teče od datuma kupovine tj. datuma navedenog na računu, odnosno od dana kada se roba isporuči kupcu ukoliko se šalje kurirskom službom.

Za proizvode uz koje se isporučuje garantni list (npr: pneumatski i električni alat, aparati za zavarivanje, kompresori i slično), datum kupovine (koji odgovara datumu na računu) unosi se u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Davalac garancije (izdavalac garantnog lista), u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda, koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.