POLITIKA PRIVATNOSTI

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

U skladu sa  odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018.) ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane UNIOR TEOS ALATI DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: Unior) podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

 1. Rukovalac podataka

UNIOR TEOS ALATI DOO BEOGRAD je kompanija koja je organizovana i posluje prema zakonima Srbije, čije je glavno sedište na adresi Subotička 23/2, Beograd.

Sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti možete se obratiti na sledeće adrese:

Email: office@uniorteos.com

Pošta: Subotička 23/2, Beograd

Ostali osnovni podaci:

PIB: 101735200

MB: 17084585

Web adresa: www.uniorteos.com

Kontakt telefon: 011/7440-330

 1. Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju su sledeći

UNIOR TEOS ALATI prikupljaju i obrađuju samo neophodne podatke za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:

 

 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta
 • Adresa za isporuku
 • Podaci o poslodavcu
 • Broj telefona
 • Email adresa

 

UNIOR TEOS ALATI posvećuju posebnu pažnju zaštiti privatnosti dece. Web sajt je dizajniran i namenjen za upotrebu od strane osoba starijih od 18 godina. Savetujemo roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Mi ne želimo i nemamo nameru da prikupljamo lične podatke maloletnih lica. Maloletnim korisnicima nije dozvoljeno da nam daju svoje lične podatke.

 

 1. Svrha obrade i pravni osnov za obradu

UNIOR TEOS ALATI podatke o ličnosti obrađuje na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

UNIOR TEOS ALATI podatke o ličnosti obrađuje u cilju:

 • izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa između UNIOR TEOS ALATA i Lica na koje se podaci odnose;
 • nuđenja robe koje odgovaraju potrebama Lica na koje se podaci odnose putem direktnog marketinga, što podrazumeva obaveštavanje korisnika o različitim pogodnostima i važećim akcijama (uz prethodno datu saglasnost, pri čemu se ona može u svakom trenutku povući, primer prijava/odjava na Newsletter);
 • informisanja o aktivnostima i novim ponudama, proizvodima i uslugama UNIOR TEOS ALATA
 • kako bismo odgovorili na Vaš upit ili zahtev i pružili najbolju moguću uslugu;
 • kako biste se registrovali kao korisnik na našem sajtu;
 • radi obrade Vaše porudžbine, npr. kako bismo Vas obavestili o statusu narudžbine, vremenu dostave, kako bismo odgovorili na eventualne zahteve u vezi narudžbine, npr. na eventualna pitanja o sastavu proizvoda i sl;
 • radi izvršenja naših obaveza iz ugovornog odnosa sa vama preko naše online prodavnice;
 • kako bismo Vam omogućili podnošenje reklamacija i povrata u online prodavnici;
 • kako bismo Vam omogućili zamenu robe;
 • kako bismo Vam omogućili različite načine plaćanja;
 • kako bismo Vam omogućili povraćaj sredstava;
 • kako bismo Vam omogućili da je sadržaj na web stranici prikazan na najučinkovitiji način
 • kako bismo sprečili i/ili otkrili zloupotrebu ili prevaru;
 • kako bismo Vam dostavili korisne informacije vezane za online prodavnicu.
 1. Primaoci ličnih podataka

UNIOR TEOS ALATI podatke o ličnosti ne prodaje, ne poklanja i ne iznajmljuje. UNIOR TEOS ALATI podatke o ličnosti ne prosleđuje trećim licima, izuzev kako bismo se postarali da proizvode koje poručite kod nas budu dostavljeni na tačnu adresu vaše podatke delimo samo sa našim partnerima (brzom poštom). Podaci o ličnosti se ne iznose iz Republike Srbije.

 1. Rok čuvanja podataka o ličnosti

 

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive i čuvamo ih na adekvatan način.

UNIOR TEOS ALATI će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa obrađivati sve dok traje poslovni odnos UNIOR TEOS ALATA sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada su UNIOR TEOS ALATI u obavezi da podatke čuvaju i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, a na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose i Unior-a).

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

 1. Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Unior Teos alata.

U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose, kao i na opoziv pristanka.

Lice na koje se podaci odnose, pod uslovima određenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo Unior-u primi od njega, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Unior-a, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom Unior-a, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.

 1. Pravo na žalbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

 1. Sloboda davanja saglasnosti i moguće posledice nedavanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti

 

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.

 1. Postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje

Vaši lični podaci neće biti predmet automatskih odluka, profila ili primenjene logike.

 1. Izmene

Pre korišćenja Web sajta, Korisnik mora pažljivo pročitati ovo Obaveštenje, imajući u vidu da navedeni dokument može biti prilagođen i/ili promenjen u bilo kom trenutku. Ako Korisnik ne prihvata uslove, on/ona ne može koristiti Web sajt.

UNIOR TEOS ALATI redovno proverava Obaveštenje i ukoliko je potrebno, menja ga saglasno aktuelnim zakonskim izmenama, izmenama na nivou organizacije ili proisteklim usled tehnološke evolucije. Svaka izmena biće objavljena na ovoj stranici.

SAGLASNOST

Označavanjem check boxa prilikom slanja upita/porudžbine sa web sajta www.uniorteos.com izjavljujete da ste u potpunosti upoznati sa uslovima i da dobrovoljno pristajete da UNIOR TEOS ALATI mogu obrađivati Vaše podatke o ličnosti navedene u ovom Obaveštenju, na napred opisani način i u napred opisane svrhe, kako je navedeno u Obaveštenju.