REKLAMACIJE I POVRAĆAJ ROBE

Ukoliko Vam je kupljeni proizvod isporučen putem kurirske službe, Vaša obaveza je da  pre prijema pošiljke proverite ispravnost pakovanja, odnosno da li je paket originalno upakovan.

Ako prilikom prijema paketa ustanovite da je transportno pakovanje oštećeno:

  • poželjno je da se u ovom slučaju problem evidentira na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost i odbiti prijem takve pošiljke.
  • ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen, možete odbiti pošiljku što Vam i predlažemo. Posebno ističemo da proizvode, koji imaju fizička oštećenja u tom slučaju, niste u obavezi da primite. Reklamacije za robu koja je oštećena prilikom transporta sa jasno oštećenim paketom/ambalažom treba ODMAH uputiti pre svega kuriru. Ako to ne uradite ODMAH kasnije je teško dokazati krivicu i uzrok oštećenja.

Ukoliko nakon prijema (za isporuke putem kurirske službe), prilikom pregleda, pre ili tokom prve upotrebe proizvoda utvrdite da je neispravan ili da mu nedostaju neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji, rok za reklamaciju je 14 dana.

Kod prijema (usled povraćaja) robe koja nije bila ispravna prilikom prve upotrebe ili instalacije proizvoda, ovlašćeni serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih proizvoda, pre nego što se pristupi zameni robe ili vraćanju novca.

Rok za odgovor po Vašem prigovoru u ovom slučaju je 8 dana od dana podnošenja reklamacije, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija.

Nakon toga, za opravdanu reklamaciju se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom prve upotrebe ili instalacije proizvoda, biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.

Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu, ali je poželjna da se dostavi uz uređaj.

Za sve reklamacije za koje je relativno jednostavno utvrditi da li su opravdane ili ne, praksa Unior Teos alata je da se odgovor dostavlja kupcima u najkraćem mogućem roku (do 5 radnih dana).

PRILIKOM REKLAMACIJE PROIZVODA KUPAC JE DUŽAN:

  1. a) da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom.

Ukoliko je reklamirani proizvod osetljiv na eventualna oštećenja prilikom transporta, kupac treba da proizvod dostavi u pogodnom pakovanju.

  1. b) da službi reklamacija podnese na uvid original računa o kupovini i ispravno popunjen i overen garantni list (za one proizvode uz koje se isti isporučuje)
  2. c) da službi reklamacija detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara

Procedura prijema reklamiranih proizvoda podrazumeva da kupac uz reklamirani proizvod priloži popunjen obrazac Zapisnika o reklamaciji, koji možete preuzeti putem datog linka.

Za sve dodatne informacije u vezi:

  • nesaobraznosti robe,
  • garancije i garantnih uslova,
  • reklamacija ili
  • ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi načina upotrebe alata koji ste kupili od nas ili kod naših ovlašćenih distributera, možete nas kontaktirati na office@uniorteos.com

ili na kontakt telefon UNIOR TEOS ALATA: 011 744 0330 svakog radnog dana od 08 do 16 h.

VAŽNE NAPOMENE: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu (pogotovo za električne i aku-alate).

Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Unior Teos alati o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis, koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije.
Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije u skladu sa vašim zahtevom.

Uređaje pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena, Unior Teos alati vraćaju potrošaču o svom trošku. Potrošač je dužan da svoj uređaj preuzme i omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu Unior Teos alata, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon).

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja),  potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Unior Teos alata potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja proizvodom/uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke, izuzev ako nije reč o gore pomenutim pneumatskim i mernim alatima. Unior teos alati će svojim kupcima rado izaći u susret i pružiti informacije o servisima nakon isteka zakonskog perioda saobraznosti.